Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
1 Turksfruitwinkel.nl: gevestigd te `s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 68459742 handelend onder de naam Turksfruitwinkel.nl.
2 Website: de website van Turksfruitwinkel.nl, te raadplegen via www.turksfruitwinkel.com of www.turksfruitwinkel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Turksfruitwinkel.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Turksfruitwinkel.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Turksfruitwinkel.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Turksfruitwinkel.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Turksfruitwinkel.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Turksfruitwinkel.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Turksfruitwinkel.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Turksfruitwinkel.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Turksfruitwinkel.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Turksfruitwinkel.nl en het voldoen aan de daarbij door Turksfruitwinkel.nl gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Turksfruitwinkel.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Turksfruitwinkel.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Turksfruitwinkel.nl is ontvangen, stuurt Turksfruitwinkel.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Turksfruitwinkel.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 48 uur. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Turksfruitwinkel.nl.
4 Indien Turksfruitwinkel.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Turksfruitwinkel.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
7 Turksfruitwinkel.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Turksfruitwinkel.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending (maar niet retourzending) en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Turksfruitwinkel.nl behoudt zich het recht voor om retourzendingen af te wijzen of kosten in rekening te brengen op basis van onzorgvuldig handelen door Klant. Voorbeelden hiervan, maar zijn niet beperkt tot: het beschadigen van het product, of het niet voldoende verpakken van retourzendingen waardoor deze beschadigd aankomen.
3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Turksfruitwinkel.nl te retourneren.
4 Indien Klant het artikel niet binnen 14 dagen retourneert en het artikel defect blijkt te zijn komt deze in aanmerking voor reparatie. Afhankelijk van de aard van het defect kan het tot maximaal 6 weken duren totdat de reparatie is afgerond. Restitutie vindt alleen plaats wanneer het product niet meer te repareren blijkt.
5 Het recht op garantie vervalt wanneer Klant eigenhandig reparaties uitvoert, aanpassingen aan het product maakt of wanneer er sprake is van Val-, Stoot- of Waterschade. Onderzoek zal uitwijzen of dit het geval is.
6 De bestelling dient teruggestuurd te worden aan het adres waarvandaan deze verzonden is of aan het adres dat wordt vermeld bij de bevestiging van uw retourmelding.
7 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding van de Overeenkomst of ontvangst van de retourzending worden terugbetaald aan Klant, mits het artikel in juiste staat van retour is ontvangen. Indien dit niet het geval is, is Turksfruitwinkel.nl gerechtigd kosten in rekening te brengen voor eventuele schade of onvolledigheden.
8 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
9 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
-Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Turksfruitwinkel.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Turksfruitwinkel.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2. Bij betaling via factuur behoudt Turksfruitwinkel.nl zich het recht voor om – afhankelijk van de hoogte van het bedrag – een aanbetaling te vragen. Indien Klant hier niet akkoord mee gaat wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.
3. Bij betaling via factuur behoudt Turksfruitwinkel.nl zich het recht voor om bestellingen te annuleren op basis van vermoedelijke fraude en/of verdachte omstandigheden.
4. Klant dient het factuurbedrag bij een vorm van uitgestelde betaling te voldoen binnen de gestelde termijn van 30 dagen. Indien Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt is Turksfruitwinkel.nl gemachtigd om herinneringskosten in rekening te brengen en de vordering uiteindelijk over te dragen aan een incassobureau.
5. Indien de vordering is overgedragen aan een incassobureau dient alle verdere correspondentie te verlopen via dit betreffende incassobureau.

Garantie en conformiteit
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Turksfruitwinkel.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 Turksfruitwinkel.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Turksfruitwinkel.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Turksfruitwinkel.nl geeft 1 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Turksfruitwinkel.nl daarvan in kennis te stellen.
5 Indien Turksfruitwinkel.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Turksfruitwinkel.nl, dan kan hij bij Turksfruitwinkel.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Turksfruitwinkel.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Turksfruitwinkel.nl binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Turksfruitwinkel.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Turksfruitwinkel.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Turksfruitwinkel.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Turksfruitwinkel.nl.
5 De aansprakelijkheid van Turksfruitwinkel.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Turksfruitwinkel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Turksfruitwinkel.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Turksfruitwinkel.nl in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Turksfruitwinkel.nl meldt.
7 In geval van overmacht is Turksfruitwinkel.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Turksfruitwinkel.nl

Persoonsgegevens
1 Turksfruitwinkel.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Turksfruitwinkel.nl gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of telefonisch contact met ons op.

Turksfruitwinkel.nl

tel: 073-6909951
e: info@turksfruitwinkel.com
KvK 68459742
BTW NL219493637

Helftheuvelweg 11, 5222AV `s-hertogenbosch, Nederland